MÅNADSTÄVLINGAR I ÅSTORPS FOTOKLUBB.

  Tävlingsbestämmelser (gäller från januari 2016)

 

1. Månadstävlingar äger rum under januari, februari, mars, april, maj, september, oktober, november och (december).

    För december gäller dock enbart tävling (Om vi har någon det året) vars resultat inte medräknas i årets poängberäkning.

 

2. Tävlingarna omfattar 3 klasser, svart/vitt , "färg-på-papper" och från 2019 tar vi även med Udda teknik.

    Från och med januari 2016 så är det även tillåtet med digitala bilder i klassen svart/vitt.

    En eller två bilder lämnas i respektive klass månaderna: jan., mars, april, maj, september, november och december.

    Av dessa har månaden maj alltid fritt motto. De övriga sex har olika motton som bestämts tidigare.

    Till februaritävlingen lämnas tre bilder (företrädelsevis utan inbördes samband) och mottot är där alltid fritt.

I oktober lämnas en bildserie på 3 - 5 bilder (bildberättelse/ bildkollektion). Även här är mottot fritt men med krav på samband mellan bilderna.

Till "färgdia"-tävlingen lämnas 1-2 bilder.Färgdia tävlas med fritt motto och tävlingen är i december

December räknas ej med i poängberäkningen.

 

3. Senast vid majmötet bestäms det efterkommande årets tävlingsmotton.

 

4. Poängberäkning sker enligt följande:

Placering Poäng     

l        5        

2       4            

3       3        

            4       2            

            5       1                                     

          Övriga.  0,5  

  Vid endast tre , fyra el. fem deltagare:

                               

Plac.  Poäng     Plac.  Poäng     Plac.   Poäng

                1         2            1          3            1          4

                2         1            2          2            2          3

                3        0.5          3          1            3          2

                                         4         0.5          4          1

                                                                   5        0,5

5. Har någon månadstävling färre än tre deltagare slopas tävlingen den månaden och kvalifikationspoängen för plaketter sänkes( se tabell)

   Tävlingen genomföres dock med tre deltagare under förutsättning att minst fyra bilder inlämnas./ Se vidare under punkt 7 !/

 

6. Vinnare i resp. månadstävling erhåller pris - även i decembertävlingen.

 

7. Vid tävlingsårets slut utdelas plaketter om följande poängtal uppnåtts sammanlagt inom en klass och att man har deltagit i minst hälften av tävlingarna.

 

Omräkningstabell för plaketter. KLICKA HÄR

 

OBS! Plakettema måste tas i ordning ! Silverplakett kan t.ex. inte utdelas förrän klubb­medlemmen tidigare erövrat bronsplakett.

 

8. De svart/vita bilderna tillika med "färg-på-papper"-bilderna ska vara omonterade och jnte överstiga storleken 24x30 cm.

    Bilderna märkes på baksidans övre vänstra hörn med en sifferkombination. Varje medlem tilldelas tio olika nummer. (Två bilder märkes med olika nummer.)

    Obs! Bilderna i bildserien för oktober (bildkollektion / bildberättelse) ska ha samma nummer, men förses med siffrorna 1,2, 3, (ev. 4, 5) på resp. bild i önskad ordning.

    T.ex. 252:1, 252:2, 252:3.

 

9. Färgdia ska vara monterade i glasade ramar och av formatet 5x5 cm, samt märkta enligt svensk standard med någon av den tävlandes sifferkombinationer.

    Maskning far inte göras utanpå ramen! (ev. maskning mellan glasen).

 

10. Vinnande bild äger klubben rätt att publicera i dagspressen och på hemsidan i samband med mötesreferat. Vinnarbilder ska också få införas i klubbens album.

      För detta ändamål ska fotografen i svart/vitt göra en kopia (vid anmodan två) i formatet max. 10x15 cm. I färgdia svarar klubben för kopia till klubbens album.

 

11. Inlämning av bilder till tävling sker till bildinsamlaren senast mötesdagen under tävlings-månaden.

 

12. Tävlingsbilderna bedöms av en av tävlingsledningen utsedd jury.

 

13. Startavgift för varje klass erläggs av den tävlande själv.

 

14. Enligt stadgarna äger klubbmedlem inte rätt att tävla samtidigt för Åstorps Fotoklubb och annan fotoklubb i extern klubbtävling.

 

15. Bild som tidigare belönats med första pris i klubbens interna tävlingar, FÅR INTE användas igen i klubbens månadstävlingar.

     Detta gäller också for bild som erhållit första pris i större tävling utanför vår klubb. (t.ex. "Kretsfoto- el. Skånefototävl ingen).

     OBS ! Vinnaren i februari- och oktober-tävlingen FÅR INTE igen tävla i klubbens månads-tävlingar med någon av de i bildserien ingående bilderna

     oavsett om en av dessa rankats som första / bästa bild av juryn eller inte.

 

16. Tävlande ska ha erlagt årets medlemsavgift till klubben för att få deltaga i interna tävlingar och i externa tävlingar där den tävlande representerar Åstorps Fotoklubb.

 

Nedanstående märkning är praxis vid externa /större tävlingar:

 

Påsiktsbildens baksida

      Gruppbeteckning (1-5*)           Titel                Signatur

 

  

 

 

 

 

 

 


Inbördes placering (1-5*), gäller kollektioner.

 

  Rättvänd diabild

Gruppbeteckning (1-5*)   Titel     Sign.

    

   ball04d.gif Märkes med röd prick